ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities:

De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de DWL Assurantiegroep gevestigd te Kerkrade aan de Wiebachstraat 45-E, met verdere vestigingen in Nuth, Stationsstraat 280 onder de naam De la Haye, Wald, Dogge Assurantiegroep en in Sittard, Rijksweg Noord 234 onder de naam KenT Assurantiën, ingeschreven onder nummer 14069587 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna te noemen: ‘het Financieel Intermediair’.

De wederpartij van het Financieel Intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie het Financieel Intermediair een overeenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en / of aanbieding al dan niet in concept is gedaan. Al hoewel het om meerdere wederpartijen kan gaan wordt in het navolgende gesproken over ‘De Opdrachtgever ’.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en / of iedere door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept) offerte, advies en / of aanbieding alsmede op iedere tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard ook.

Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

Afwijkende Algemene Voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door het Financieel Intermediair integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval het Financieel Intermediair expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

3. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden

Alle door het Financieel Intermediair - al dan niet als concept - uitgebrachte offertes, adviezen en / of aanbiedingen, alsmede de daarin door het Financieel Intermediair vermelde termijnen en tarieven zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat het Financieel Intermediair met de Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken.

Het Financieel Intermediair zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voorkomende gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve de Opdrachtgever te bereiken,

maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven.

Het Financieel Intermediair heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

In geval van digitale of elektronische verzoeken en / of aanvragen van de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en / of aanvragen het Financieel Intermediair hebben bereikt, indien de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na verzending van dat bericht een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van het Financieel Intermediair.

Elektronische en / of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie door het Financieel Intermediair is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald.

4. Vergoedingen en betalingen

Het Financieel Intermediair is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever af te spreken op welke wijze

zijn werkzaamheden zullen worden vergoed. Deze vergoeding kan op provisiebasis worden berekend en op basis van een in rekening te

brengen uurtarief of vast honorarium aan de Opdrachtgever, zij het dat een combinatie van beide ook mogelijk is.

Indien en voor zover de vergoeding voor de werkzaamheden van het Financieel Intermediair op provisiebasis wordt berekend, wordt het op basis daarvan verschuldigde bedrag zo mogelijk verrekend met een van enige derde partij door de Opdrachtgever te ontvangen bedrag of wordt dit bedrag verdisconteerd in de aan enige derde partij door de Opdrachtgever te betalen premie.

De administratie van het Financieel Intermediair geldt als basis voor de berekening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door het Financieel Intermediair verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.

Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Het Financieel Intermediair is bevoegd om de overeengekomen vergoedingen tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen en / of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van de door het Financieel Intermediair te verrichten werkzaamheden beïnvloeden.

Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van het Financieel Intermediair, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15, -.

Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven.

Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan het Financieel Intermediair zijn werkzaamheden opschorten, met dien verstande dat de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld

5. Inschakeling derde partijen

Het Financieel Intermediair is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover het Financieel Intermediair dit gezien de aard van de verstrekte opdracht noodzakelijk acht. Zo mogelijk zal het Financieel Intermediair hieromtrent de Opdrachtgever op voorhand informeren.

De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

6. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te verstrekken aan het Financieel Intermediair die hij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever.

Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door de Opdrachtgever wordt verstrekt, is het Financieel Intermediair bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten werkzaamheden.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het Financieel Intermediair, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en / of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van het Financieel Intermediair wordt uitgekeerd.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door het Financieel Intermediair ontvangen provisies/vergoedingen van de betrokken productaanbieder (s) voor de Opdrachtgever of indien het door het Financieel Intermediair in rekening gebrachte factuurbedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, zulks met een maximum van € 10.000,-. De uitvoering door het Financieel Intermediair van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

De navolgende schade wordt door het Financieel Intermediair hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Financieel Intermediair:

- Schade welke door de Opdrachtgever en / of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van elektronische en / of digitale berichten die het Financieel Intermediair niet hebben bereikt.

- Schade die het gevolg is van fouten in door het Financieel Intermediair gebruikte computer software en / of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;

- Schade die het gevolg is van het door de Opdrachtgever, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door het Financieel Intermediair in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van het Financieel Intermediair afgesloten verzekeringen en / of andere overeenkomsten;

- De aansprakelijkheid van Financieel Intermediair voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Financieel Intermediair is evenmin aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.

- Schade die een gevolg is van door het Financieel Intermediair op de voet van artikel 5 ingeschakelde derde partijen.

8. Overmacht

In gevallen van overmacht is het Financieel Intermediair niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.

Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten toedoen van het Financieel Intermediair ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer maar niet uitsluitend voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.

9. Beëindiging en ontbinding overeenkomst

De Opdrachtgever en het Financieel Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn / haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

De Opdrachtgever is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden.

De Opdrachtgever en het Financieel Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een

rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.

Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, van kracht.

10. Geheimhouding en privacy

Het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.

Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair worden verstrekt, zullen door het Financieel Intermediair niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van het Financieel Intermediair, zal het Financieel Intermediair de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. De verplichtingen zoals vermeld onder 10 lijden uitzondering in het geval dat op grond van de wet en / of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op iedere door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, offerteen / of aanbieding alsmede op iedere tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge ook voor de uitleg en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

Het Financieel Intermediair is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.002216. Alle geschillen tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en / of aanbiedingen evenals tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan opverzoek van de Opdrachtgever ofwel voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KiFiD ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter.

Het Financieel Intermediair conformeert zich op voorhand aan een door

de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 10.000,-- (zegge en schrijven tienduizend euro) niet te boven gaat. Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag ad € 10.000,-- (zegge en schrijven tienduizend euro) te boven gaat, is het Financieel Intermediair bevoegd om af te zien van een procedure bij KiFiD.

12. Slotbepalingen

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.